Klauzula informacyjna dla osób niezwiązanych umową z firmą Ivopol Sp. z o.o.:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Ivopol Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 35-307 Al. Armii Krajowej 80

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ivopol Sp. z o.o. jest możliwy pod adresem: iod@rentacardirect.pl

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
- przygotowania i udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody;
- statystycznych i archiwizacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Ivopol Sp. z o.o.

W zależności od udzielonej zgody:
- Marketingu bezpośredniego, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody;
- Wysyłania informacji handlowych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Ivopol Sp. z o.o. powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Ivopol Sp. z o.o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję Ivopol Sp. z o.o. na przesłaną wiadomość.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

IVOPOL sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 80 35-307 Rzeszów +48 669 410 410